Lägg till navigeringslist | Ta bort alla ramar

Begripligt i massmedia om komplexa risker:

Glömd naturlag bakom bussolyckan i Spånga
Därför blir det halt när kylan mildras

Varning för dubbdäcksförbud

Fler artiklar toppade av Newsmill


Ignorerar Vägverksledningen sina specialister
?

Bloggen Strandbergs bildrulle (vilande)

Misstrodd efter olycka? Misshandlad med bil?

Låt Lennart köra med dig

LennartS universitetswebb
vid Linköpings universitet:
Där är Lennart professor
- emeritus sedan 2005 
och tar nu uppdrag genom STOP 

Svenska
STrandbergs
OlycksPrevention
& Trafikantstöd

- drivs av Lennart Strandberg  med F-skattesedel 
- servar även Dig som saknar högskoleanknytning 

LennartS CV & publikationer

President 2008/2009 i
Linköping-Filbyter Rotaryklubb

med 20 kvinnor och 60 män i projekt för
polioutrotning
, våldsofferhjälp, mentorstöd och fred

Föreningen VETA

Lennart Strandberg Mobiltel.070-54321-00
Lennart Strandberg
tele & WWW

Försöksblogg i Metro
STrandbergs OlycksPrevention STOP

Revision 21 Jan 2010

See also 

LennartS University Web

with Network functions and
Courses & Theses
at Linköping University

where Lennart held a chair as
Professor of Travel Safety

English
Strandberg 

Accident 

Prevention 

& Driver Support

- managed by Lennart Strandberg 
with Swedish F-tax license
- also supporting clients without university connection

Short CV [PDF 30KB]
List of publications

President 2008/2009 of
Linkoping-Filbyter Rotary Club

with 20 women and 60 men in projects for
polio extinction
and peace


Ordinary drivers in braking tests
Icy road, ABS & Tires
Full report: Free download!En olycka är oavsiktlig, inte oundviklig Körsäkerhetsutbildning i rullande lektionssal An accident is unintentional, not unavoidable

Professor, tävlingsförare & trafikdebattör i samma person
kör med dig i utbildning av världsklass


Lunchföredrag? Seminarier?


 

Företaget STOP
drivs med F-skattesedel och momsplikt 
(revisionsbyrå: Ernst & Young) 
av Lennart Strandberg (CV här), trafikantkonsult, professor, tävlings- och demonstrationsförare

StOP InnehållINNEHÅLL(i ram)

... flyttar successivt från www.veta.se/stop
med ett urval uppbyggt hos VETA
där STOP gav några års stöd som företagsmedlem
STOP enterprise
managed with Swedish F-tax license 
by Lennart Strandberg, 
freelance scientist, professor and race driver
CV  List of publications
  • investigating accidents with practical and theoretical expertise
  • supporting you and your company with scientific methods (best defence against unfairness and inadequate measures from inexperienced officers) 
  • teaching modern car technology (antilock, 4WD, antispin, tires & stability) 

  • ... driver behavior (raising panic threshold) 
    ... and accident analysis
  • providing knowledge, not blame 

CONTENTS StOP Contents

... may soon appear here,
including web pages on
stability, antilock tests & -debating
In addition, you may find 
translations from Swedish
and a selection from VETA

Until then: Explore US traffic safety and the NHTSA

NHTSA Home
Search Engine linking hits together 
Praktiska körtips
Hints on driving


 

Hur och varför bromsar man enklare med ABS?
(ABS=Anti-Blocker-System, låsningsfria bromsar) Öppnad 981210


Att medelföraren kör säkrare med ABS framgår av två olika forskningsrapporter, som du kan ladda ned gratis:
Anpassar medelföraren farten till bilens utrustning? (svenska)
Vilken kölucka krävs utan ABS och vinterdäck? (engelska
När du kör på vinterväg med barmark under ena sidans hjul kan du korta bromssträckan rejält, om du trampar hårdare på bromspedalen och inte håller tillbaka foten när ABS-slamret börjar. 

Tänk efter, så inser du varför! 
Skillnaden i bromskraft kan styra bilen så häftigt att konstruktörerna har lagt in en dämpfunktion (GMA) i moderna ABS-datorer. Men utan ABS gör låsta hjul det mycket värre, oavsett GMA. Fortsättning följer ... 
How and why is braking easier with antilock?
First uploaded 10 Dec. 1998


Until next revision, you may check out the How-to section of an old page on ABS and risks. Some links may still be valid. 

Consider a split-friction road with ice and snow under the wheels on one side and dry tarmac under the other two:
When the ABS begins vibrating, you may have a lot to gain in deceleration by pressing the brake pedal harder. 
Think, and you will know why!

The steering effect of the braking force difference is reduced by GMA software in modern ABS computers. However, locked wheels make the situation much worse, irrespective of GMA. 
To be continued ... 


 

Fara med bästa däcken fram?
Dog i bakhjulssladd med framhjulsdrift
Many killed with superior front tires
and rear wheel skid with front wheel drive


 

Kunskap mot vattenplaning och sladdolyckor
Tips utlagda på webben 980807 för Correns läsare,
tyvärr aktuella igen i juli 2002.


Livsfarligt med nya däck enbart fram?

Många har dödats i vattenplaningsolyckor när de monterat bättre däck fram än bak. Visserligen ökar styrbarhet och bromsförmåga, men alltför få förare vet att bilen då sladdar lättare. 

Du kan läsa om motsättningen mellan stabilitet och styrbarhet i Nationalencyklopedin under uppslagsordet kursstabilitet. På websidan om girstabilitet i teori och praktik finns också exempel på åtgärder som minskar sladdrisken i en bil men ökar den i en annan.


Problem och möjligheter med framhjulsdrift 

När man märker att en vattenplaningssladd är på gång släpper man nog instinktivt gaspedalen (vissa förare trampar också ned kopplingspedalen). I höga farter på hög växel (stor drivkraft, liten motorbroms) ökar då sidgreppet på drivhjulen. 

Med bakhjulsdrift förbättras därför situationen, men med framhjulsdrift ökar girmomentet och sladden av att föraren släpper gasen. Urkoppling gör det ännu värre i framhjulsdrivna bilar (förklaring på ovannämnda websida om girstabilitet).

Å andra sidan kan man med framhjulsdrift få en tämligen odramatisk förvarning om vattenplaningrisken, när drivhjulen spinner loss. Men då gäller det att köra rakt och minska farten försiktigt innan vattnet skiljer bakhjulen från vägbanan mer än framhjulen. Annars snurrar bilen runt väldigt fort - mycket snabbare än på vinterhalka. 


Våldsammare sladd vid vattenplaning än på is

Krafterna från de greppande och girande framhjulen kan vara över fem gånger större än på is medan bakhjulens stabilisering är nästan lika med noll vid fullständig planing. Det ger plötsliga och våldsamma förlopp, som i flera vattenplaningsolyckor, exempelvis 6/8 1998 när fem dog på E22.

Mina kommentarer till den olyckan i Östgötacorrespondenten, Corren, gjordes begripliga även då av Correns journalistiska specialist på olika farkoster och olycksutredningar, Håkan Wasén.


Styr emot snabbt med små* rattutslag som vid biltävlingar i TV 

Lär av tävlingsförarna i televisionen! De styr ofta och litet men snabbt, fastän tittaren inte kan se några speciella giravvikelser hos bilen. Föraren varseblir de inledande girvinkelrörelserna genom nervimpulser från båggångarna i innerörat. De är extremt känsliga för vinkelaccelerationer, som uppträder långt innan girvinkeln blir synlig för ögat.

Men man måste träna för att känna igen farliga sladdtendenser bland normala bilrörelser. Enligt mina erfarenheter från både egen och andras körning med sladd, bör man först strunta helt i pedalerna och koncentrera sig helt på styrningen
Med framhjulsdrift kan ju urkoppling t.o.m. förvärra sladden.

* Tack Anders Karlsson för problemet som jag hade missat 
Förarna som Anders talat med "har alla känt i ratten att de inte har något fäste och då instinktivt vridit mera och efter detta vet de bara att det gått åt skogen."
Vrid aldrig mer på ratten när du känner att framhjulen har planat! 
Samma varning gäller om du hamnat utanför asfaltkanten.


Lär dig naturlagarna! Dem måste vi alla följa. 
Alla olyckor är brott mot lagarna - naturlagarna 

Bästa hälsningar från Lennart Strandberg - till din tjänst 

Knowledge preventing hydroplaning and skidding accidents
(Hint uploaded to the web 7Aug, 1998)


Fatalities due to new tyres only at the front? 

Many people have been killed in hydroplaning accidents after mounting better tyres at the front than at the rear wheels. Steerability and brakeability increase, it is true, but too few drivers know that this will significantly increase the risk of loosing control and spinning around. 

You may read more here on yaw stability, safety and vehicle dynamics in theory and practice. Certain measures increase stability in one car type but reduce it in another. 


Problems and possibilities with front wheel drive

When perceiving tendencies of hydroplaning most drivers will probably release the accelerator pedal. At high speed and gear (great longitudinal driving forces, small engine braking force) this will increase the side force acting at the driven wheels.

With rear wheel drive, the situation will improve, but with front wheel drive the yaw force moment and the skidding motion will increase when the accelerator is released. Pressing the clutch pedal will make it even worse in front driven cars (explanation at the web page on Yaw Stability).

On the other hand you may be safely warned in a front wheel driven car when the driven wheels are spinning. Then you should drive straight and reduce speed slowly before the water separates the rear wheels from the road more than the front ones. Otherwise the car will spin around violently - much quicker than on ice and snow surfaces.


Hydroplaning skids more severe than on ice 

The yawing forces from the front wheels may be more than five times greater than on ice, while the rear wheels' stabilizing forces are almost zero at fully developed hydroplaning. Therefore, rear wheel hydroplaning must be perceived early by the driver, and quick countersteering is required to avoid unrecoverable yawing motions. 

Here the Swedish text deals with newspaper articles on fatal hydroplaning accidents. In one of them , I was interviewed by Håkan Wasén, a journalist with a lot of knowledge on various vehicles and on accident investigations. He asked me:

Is front wheel drive more hazardous? 
- No, with front drive, spinning wheels result in understeering and extreme stability. Though steerability is temporarily lost, no lateral or yaw motions are induced like in a rear wheel skid. However, many drivers don't interpret this as a warning of diminishing adhesion also at the rear wheels.They remain unaware of that front wheel driven cars may become unstable, too, with severe rear wheel skids. Therefore, they may easily panic by an "impossible" skid. 


Quick countersteering like in races on TV 

Learn from racing drivers in television broadcasts! They frequently make small and quick steering motions, though spectators cannot see any particular vehicle yaw deviations. Drivers perceive the initial phases of angular motions through nerve impulses from the semicircular canals of the inner ears. They are very sensitive to angular accelerations, appearing much before the yaw angle can be seen by the eyes.

However, you must practice to be able to distinguish dangerous from normal car motions. In my opinion, you should initially ignore the pedals and concentrate on steering
Pressing the clutch with front wheel drive may aggravate skids.


Study the laws of nature! They must be obeyed.

With Kind Regards from Lennart Strandberg

SafetyDrivingSweden-Link


Minska älgkrock- & viltfaran
(Tips utlagt på webben 980726)


Har även din bil ABS-bromsar och farthållare?

När viltfaran är stor, ställer jag in lagom fart och håller foten på bromspedalen. Dyker en älg upp en bit framför bilen, så hinner jag nödbromsa minst en sekund längre tid innan det smäller. Jag slipper flytta foten, och reaktionstiden blir kortare när musklerna bara behöver göra en enkel rörelse. 


På torr asfalt minskar farten med 30km/h för varje sekund som man tvärbromsar en modern personbil
(retardation 8,3 m/s per sekund eller 0,85G)
Med ABS är det bara att stampa till för fullt. 


I obefolkade områden brukar jag dessutom signalera vid möten på halvljus. Även om jag inte ser något i diket, så kan älgen eller rådjuret stå på språng. Ett oväntat ljud kan då få djuret att inse faran och hejda sig. En jägmästare, som körde mycket på viltrika vägar i Norrland, monterade starktonshorn för att få större effekt med samma metod. 

Stora landdjur anar inget hot från annalkande bilar (kanske beror det på att bilens inre rörelser, hjulens rotation, är så obetydliga jämfört med hos springande rovdjur och revirkonkurrenter). När ditt halvljus visar vägbanan för djuret, så kanske det passar på att gå över - åtminstone om du inte signalerar.


Hoppas du slipper få nytta av tipset! ... gör Lennart Strandberg

Reducing risks of elk impacts 
(Hint uploaded to the web 26 Jul, 1998)


Antilock brakes & cruise control in your car, too?

When animals are likely to appear, I use to set suitable speed and keep my foot on the brake pedal. If an animal appears well in front of my car, I may brake for at least one second more before impact. No foot movement is needed, and the (single choice) reaction time is shorter when muscles are engaged only in one simple motion.


On dry tarmac, speed decreases by 30km/h each second of emergency braking in modern cars 
(deceleration 8,3 m/s per second or 0,85G)
With antilock, hard stomping is enough


In unpopulated areas I also use to sound the horn when driving on low beam for oncoming cars. Even if I don't see any animal, it may be prepared to cross the road. Then, an unexpected sound may appear hazardous to the animal and hold it back. A forester, driving in areas with many elks, mounted a stronger horn to increase the effect. 

Big land animals don't see any threat from approaching cars (vehicles' internal motion, rolling wheels, may be too invisible compared to in running predatory or rival animals). When your light beam illuminates the road to the animal, it may cross - at least if you don't sound the horn. 


With Kind Regards from Lennart Strandberg

Köp inga tips om du är missnöjd med förklaringen! 
Tillämpa kunskapen på egen risk!
Inget ansvar tas av STOP eller av skribenten, men konstruktiva synpunkter är välkomna.
Ignore hints if you don't accept the explanation! 
Use the knowledge at your own risk!
No responsibility taken by STOP or the author, but constructive remarks are welcome.


Under Construction


© STrandbergs OlycksPrevention
STOP
Box 1

SE-59054 Sturefors

Sweden

Website http://www.stop.se/visit StOP-visit fr. 1/1 1998

Enter StOP Home
Ramar bort | No frames


- STOP & web-site manager: Lennart Strandberg,
Professor emeritus Linköpings universitet (Linkoping University)

-

-

-

-

-

-

-


URL= http://www.stop.se/ index.htm visit StOP Home visit fr.1998-01-01